Skip to main content

Raymii.org Logo (IEC resistor symbol)logo

Quis custodiet ipsos custodes?
Home | About | All pages | RSS Feed | Gopher

RET Metro ZUB

Published: 02-01-2006 | Author: Remy van Elst | Text only version of this article


Table of Contents


Daar RETMetro.nl opgehouden is te bestaan is getracht een aantal artikelen teherstellen zodat waardevolle informatie beschikbaar blijft.

Source

Zug Beeinflussung (ZUB)

Op de trajecten van RandstadRail wordt het beveiligingssysteem ZUB 222cgebruikt. ZUB staat voor ZUg Beeinflussung en de leverancier is het DuitseSiemens. ZUB is een puntsgewijs spoorbeveiligingsysteem, dat gebruikt maakt vanbuitenseinen. Deze zijn leidend voor de bestuurder. De bestuurder ontvangt ookinformatie in zijn cabine over het sein dat hij nadert of passeert, maar dieinformatie dient ter ondersteuning. Het systeem is daarom in grote mateafwijkend van het reguliere ATB-systeem van de Rotterdamse metro.

img

ZUB is in grote mate afwijkend van ATB, met name omdat het gebruik maakt vanbuitenseinen.

IXL-stations

Het hart van ZUB wordt gevormd door de IXL-stations, die verspreid langs deRandstadRail-trajecten staan. IXL is een interlockingsysteem dat wissels, seinenen overwegen aanstuurt, controleert en bewaakt. Met behulp van assentellerswordt vastgesteld of een spoorgedeelte al dan niet bezet is door een andervoertuig. ZUB controleert of de toegestane snelheid in het blok waar de treinzich bevindt niet overschreden wordt. Wanneer de snelheid overschreden wordt,zal de treininstallatie waarschuwen en zo nodig ingrijpen. De mate van deingreep hangt af van de snelheidsoverschrijding.

Snelheid - Reactie treininstallatie

Puntsgewijs spoorbeveiligingssysteem

ZUB is een puntsgewijs spoorbeveiligingssysteem. Dit betekent dat er bij elklichtsein nieuwe informatie uitgewisseld wordt tussen het voertuig en hetspoorbeveiligingsysteem. Deze communicatie vindt plaats via een signaal tussende baankoppelspoel, die dicht in de buurt van ieder lichtsein geplaatst is, ende treinkoppelspoel, die op ieder kopdraaistel gemonteerd is aan derechterzijde.

img

Treinkoppelspoel aan een RSG2-rijtuig.

img

Baankoppelspoel (geel) in de buurt van een buitensein.

Een nadeel van dit systeem is dat een positieve verandering in het seinbeeldniet direct door het voertuig opgepikt wordt, in tegenstelling tot het ATB-systeem van het metronet. Pas bij het passeren van het eerstvolgende lichtseinkan nieuwe informatie ontvangen, door de verbinding treinkoppelspoel-baankoppelspoel. Omdat deze constructie op sommige locaties de exploitatie kanhinderen, is er voor gekozen om lussen (maximaal 250 meter lang) te koppelen aande baankoppelspoel, zodat nieuwe informatie al eerder ontvangen kan worden. Ditkomt de exploitatie ten goede.

IMU

De RSG2-rijtuigen (5261-5271) kunnen zelf de rijwegen aansturen middels eenboordcomputer. Voor aanvang van een rit dient een code ingevoerd te worden, dieaangeeft welke lijn er gereden wordt en wat de route, treinlengte eneindbestemming is. De code die aan deze informatie verbonden wordt, wordt via detreinkoppelspoel verstuurd naar IMU (Induktives Meldungsbertragungssystem). Ditis een instrument dat gemonteerd is aan een spoorstaaf en ontvangt de code engeeft deze door aan de Rijweg Instel Automaat (RIA). RIA zorgt er vervolgensvoor dat er op tijd een nieuwe rijweg ingesteld wordt en volgt de voertuigentijdens de rit. IMU-lussen liggen met name op locaties waar nieuwe of andereroutes ingesteld moeten worden (begin- of keerpunten).

img

Met de boordcomputer wordt een code via de treinkoppelspoel naar IMU (op defoto de witte box) gestuurd.

Bijzonderheden van ZUB

ZUB bevat enkele bijzonderheden, die de exploitatie of de omgeving ten goedekomen. Zo kan een bestuurder zelf de rijweg aanvragen. Dit is vooral handig bijhet vertrekken van een station waar direct achter een overweg of overpadaangelegd is. Wanneer de stop op het station om wat voor reden dan ook langerduurt, blijft de overweg geopend en ontstaat er geen verkeershinder. Wanneer debestuurder wil en kan vertrekken, bedient deze de knop "aanvraag vertrek". Danwordt de rijweg ingelegd en zal er een positief seinbeeld getoond worden. Ditvoorkomt dat het voertuig de overweg kan bereiken wanneer de spoorbomen noggeopend zijn.

ZUB kan ook voorkomen dat er lagevloer-voertuigen op het hogevloertraject komenen omgekeerd. Dit risico doet zich vooral voor op de stations Laan van NOI enLeidschenveen en bij emplacement Leidschendam. Aan de hand van de voertuigcodezal de Rijweg Instel Automaat het voertuig altijd naar de goede bestemmingsturen. Maar bij menselijke bediening vanaf de CVL kunnen vergissingen gemaaktworden. Daarom is er bij de splitsingen een wisselstandaanwijzer aangebracht. Debestuurder moet contact opnemen met de CVL wanneer de stand op deze aanwijzerniet overeenkomt met de normale rijweg. Als het voertuig het sein toch passeert,zal het direct stilgezet worden. Dit gebeurt buiten ZUB om.

Apparatuur in RSG2-rijtuig

De bestuurderscabine van de RSG2-rijtuigen werd voor de exploitatie op deRandstadRail Erasmuslijn (lijn E) voor een gedeelte aangepast. Er werd eennieuwe snelheidsmeter, ZUB-interface en boordcomputer geplaatst. Desnelheidsmeter is vergelijkbaar met die van de Bombardier-rijtuigen (type SG2/1en MG2/1). Een gele wijzer geeft de werkelijke snelheid ("V ist") aan, een rodewijzer geeft de toegestane snelheid aan ("V soll"). De laatste wijzer geefttevens een remcurve aan, wanneer bijvoorbeeld minder positief seinbeeld genaderdwordt.

Zoals eerder beschreven, is elke cabine voorzien van een ZUB-interface. De ZUB-interface bestaat uit een display met daarin meldingen over de status van hetsysteem en de toegestane snelheid in een sectie. De ZUB-interface is geplaatstdirect onder de snelheidsmeter. Overigens zijn de meldingen over toegestanesnelheden niet leidend voor de bestuurder, maar dienen slechts ter ondersteuningen controle. De ZUB-interface bevat vier gekleurde knoppen. ROZ (Rijden OpZicht, geel), TEST (systeemtest, blauw), SYS (systeemstatus, wit) en REM(remingreep, rood).

Links van de snelheidsmeter is de invoerterminal voor de boordcomputergeplaatst. Het instrument bevat een display en een numeriek toetsenbord,gecombineerd met functietoetsen. De bestuurder geeft voor aanvang van een riteen code op. Deze code geeft de te berijden lijn en route aan, evenals detreinlengte en eindbestemming.

img

Aangepaste bestuurderscabine met links naast de snelheidsmeter deboordcomputer (wit) en daaronder de ZUB-interface. Links van de ZUB-interface deknop "aanvraag vertrek".

Apparatuur RSG3/SG3-rijtuig

In de RSG3/SG-rijtuigen is een combinatie-interface van ZUB en ATB ingebouwd.Het voertuig kan automatisch omschakelen van ZUB naar ATB en omgekeerd, zodradit door de treinkoppelspoel wordt gesignaleerd. De seinbeelden worden op eeniets aangepast ATB-paneel (zoals in type MG2/1 en SG2/1) getoond. De knop"aanvraag vertrek" is gentegreerd bij de rij/remhendel, bij de bediening voorrichtingaanwijzers, pantograaf en railremmen. De informatie voor IMU isopgenomen in het Rijtuig Informatie Systeem (RIS).

img

ZUB/ATB-interface in RSG3-rijtuig 5502.

Seinbeelden ZUB

Rood

Stop, passeren van het sein is niet toegestaan.

Rood-Geel

Het eerstvolgende blok is bezet, passeren is toegestaan met een maximalesnelheid van 10 km/h. Dit seinbeeld wordt vooral gebruikt om voertuigen tekoppelen.

Geel

Het eerstvolgende blok is vrij, passeren van het sein is toegestaan. De snelheiddient verminderd te worden om voor het volgende sein te kunnen stoppen.

Geel, ondersteund door cijfer

Het eerstvolgende blok is vrij, passeren van het sein is toegestaan met demaximale snelheid die door het cijfer in tientallen km/h aangegeven wordt. Desnelheid dient verminderd te worden om voor het volgende sein te kunnen stoppen.

Groen, ondersteund door cijfer

De eerstvolgende twee blokken zijn vrij. Passeren van het sein is toegestaan metde maximale snelheid die door het cijfer in tientallen km/h aangegeven wordt.

Groen, ondersteund met knipperend cijfer

De eerstvolgende twee blokken zijn vrij. Passeren van het sein is toegestaan. Desnelheid dient verminderd te worden naar de maximale snelheid die door hetcijfer in tientallen km/h aangegeven wordt. Deze snelheid moet bij heteerstvolgende sein bereikt zijn.

Tags: blog, metro, static